Convocatòria de cursos d’Aula Mentor en el marc de la formació permanent del professorat 2023

La formació permanent del professorat és un aspecte clau que permet millorar la pràctica docent. Per això, el Ministeri d’Educació i Formació Professional així com totes les conselleries i departaments d’educació de les CCAA disposen de serveis de formació del professorat que dissenyen plans formatius per a la millora de les competències dels docents de tots els nivells educatius no universitaris. 

Destinataris 

Les accions de la present convocatòria estan dirigides al professorat i personal especialitzat dels centres docents que imparteixen els ensenyaments regulats a la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, així com al personal dels serveis tècnics de suport educatiu en els esmentats ensenyaments. Així mateix, hi podran participar aquelles persones que no havent exercit la docència, compleixin els requisits per a això establerts a la normativa vigent d’accés als cossos docents no universitaris.

Publicat dins de Aula Mentor, Uncategorized | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Robòtica i ODS – Agenda 2030

Només s’hi han d’inscriure els infants i joves participants (Acompanyants no)

Inscripció prèvia: bit.ly/3HPTXtX

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Horari de les festes de Nadal

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Concurs de Cartells de les Festes de Sant Antoni 2023

Premi
Una ximbomba i 500 € en efectiu.


Tramitació
Mitjançat aquest model de sol·licitud
Presentació, en el Registre General de l’Ajuntament o a través de l’administració electrònica.


Termini: Fins al dia 9 de desembre de 2022.


En cas de tramitació electrònica, a l’apartat documentació addicional de la instància general, adjuntau: el model de sol·licitud emplenat, el treball digital i l’arxiu “dades” amb les vostres dades personals: nom i llinatges, adreça postal, adreça electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI.


Vot popular.
del 13 al 22 de desembre, al centre de cultura es Rafal.

Bases completes

Publicat dins de Biblioteca, Cultura, Uncategorized | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Es convoca el XXII Premi Alexandre Ballester, d’assaig

Termini de presentació d’obres: 30 de novembre de 2022

(BOIB núm. 139 de 27/10/2022)

Bases del XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022)

1. Objecte i finalitat

L’Ajuntament de sa Pobla estableix el XXII Premi Alexandre Ballester (2022) amb l’objectiu de fomentar la investigació en les ciències humanes i socials. Es convoca en la modalitat d’assaig. S’hi accepten monografies que tractin la cultura de les llles Balears des de les més diverses disciplines.

2. Beneficiaris

Poden participar al Premi totes les persones que estiguin al corrent pel que fa a les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de sa Pobla i amb l’AEAT, així com de les obligacions amb la TGSS, i no estar sotmeses a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu i que compleixin amb la resta de requisits formals i materials prevists en aquesta convocatòria i la normativa de subvencions aplicable, així com en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm. 77 de data 11/06/2019)

3. Dotació econòmica i edició de l’obra premiada

S’estableix un premi de 800 euros i la publicació del treball guanyador. La dotació econòmica del premi anirà a compte dels drets d’autoria. L’obra premiada serà editada per Lleonard Muntaner, Editor a la col·lecció Panorama de les Illes Balears.

4. Naturalesa del premi

Els premis d’aquesta convocatòria són de caràcter, voluntari i eventual i anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases.

5. Crèdit pressupostari

Durant l’exercici pressupostari 2022, es destina la quantitat de 800 € euros a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340 48000.01.

6. Règim de concessió

El procediment de concessió de la subvenció previst en aquestes bases es fa mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

7. Característiques de les obres presentades

Les obres aspirants al XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022) han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada participant podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra.

Els treballs hauran de tenir, com a màxim, una extensió de 35 folis de text més 12 fotografies en blanc i negre aplegades en un apèndix final. Les obres hauran de presentar-se en format DIN A4, mecanoscrites a espai 1,5 i per una sola cara, en tipus Times New Roman o semblant, de cos dotze. S’ha de trametre l’obra en suport digital, realitzada amb programari, o en format usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra, i res més.

8. Tramitació

A. Sol·licituds

L’Ajuntament de sa Pobla facilitarà un model únic de sol·licitud per participar en aquest premi, que s’adjunta com Annex I de la present convocatòria. Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les dependències de l’Ajuntament situades a la plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears).

B. Presentació

Les sol·licituds han d’anar adreçades al batle-president de l’Ajuntament de sa Pobla i s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament: Ajuntament de sa Pobla, plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears) o a través de l’administració electrònica.

Així mateix, es poden presentar per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop presentada al Premi, no es podrà retirar cap obra per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

C. Termini

El termini per presentar les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i finalitzarà dia 30 de novembre de 2022. No es pot presentar cap model de sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació sol·licitades, o alguns dels requisits prevists en l’article 66 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, s’ha de requerir la persona sol·licitant d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei esmentada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia.

9. Documentació

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

A. Model de sol·licitud facilitat en el present annex I

B. Fotocòpia del DNI.

C.  L’original en suport digital, realitzat amb programari –o en format– usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra, i res més.

D. Un sobre, amb el títol de l’obra a l’exterior, que contindrà les dades de l’autoria: Títol de l’obra, nom i llinatges, adreça postal, adreça electrònica i telèfon.

En cas de presentació telemàtica, un arxiu, anomenat “Dades”, que contindrà les dades esmentades en aquest mateix punt.

10. Jurat

Es constituirà un jurat integrat per una persona en representació de l’empresa editora, dues persones més de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana, una altra en representació de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla, que exercirà la presidència del jurat, amb veu i sense vot; i una altra que en farà funcions de secretaria, amb veu i sense vot.

El jurat només tindrà accés als textos dels originals. Quan s’hagi adoptat la decisió de quina és l’obra guanyadora es tindrà accés, exclusivament, a la informació sobre l’autoria de l’obra premiada, per tal de preservar l’anonimat dels altres participants en el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic el primer dilluns hàbil abans de Nadal, que no en sigui la vigília, dia 19 de desembre de 2022. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes i resoldrà tots aquells aspectes que no prevegin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

11. Custòdia i retirada d’exemplars

L’Ajuntament de sa Pobla posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o del deteriorament. Els treballs que no hagin estat premiats es podran retirar de l’Ajuntament, sempre que se’n presenti el rebut corresponent, fins al 31 de gener de 2023. Transcorregut aquest termini, es destruiran.

12. Acceptació d’aquestes bases

La participació en el XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022) suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Disposició final

El premi  objecte d’aquesta convocatòria es regeix pel que disposa la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; per la Llei 38/2003, general de subvencions; per la normativa de règim local que hi sigui d’aplicació i tenint en compte la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars; per les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de sa Pobla corresponents a l’exercici 2022, per l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm 77 d’11/06/2019) i per la resta de normativa que legalment hi pugui ser d’aplicació.

Publicat dins de Cultura, Uncategorized | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Es convoquen les VIII Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla

Ja està oberta la convocatòria de les VIII JEL de sa Pobla. Les JEL són una eina per conèixer millor -i donar a conèixer- aspectes molt diversos de la realitat del nostre poble, del nostre passat i del present, i que ben segur ens ajudarà a conformar el futur que entre tots construïm. Animau-vos a participar-hi.

BASES DE LES VIII JEL DE SA POBLA (2023)

OBJECTIUS

– Afavorir el coneixement sobre temes diversos d’interès relacionats amb sa Pobla, des del rigor i la contrastació de la informació.

– Servir de punt de trobada i reunió per a totes les persones que han estudiat, o tenguin interès en el coneixement vinculat amb sa Pobla.

– Fomentar l’esperit crític, la inquietud pel coneixement i l’interès per entendre la història i l’actualitat pobleres.

– Donar a conèixer les comunicacions presentades mitjançant la publicació en paper i també en format digital.

ASSISTÈNCIA

Demanarem, al CEP, que l’assistència a les Jornades pugui comportar crèdits de formació permanent del professorat.

L’assistència com a oient és oberta. Tindran prioritat d’accés les JEL les persones que s’hi inscriguin. S’han de facilitar les dades personals i de contacte al centre de cultura ‘es Rafal’, fins al dia 20 de febrer de 2023. També es pot sol·licitar mitjançant aquest formulari web

LA INSCRIPCIÓ

– Per a la inscripció de les comunicacions s’han de facilitar les dades personals i de contacte al centre de cultura ‘es Rafal’, que inclouran un resum de la comunicació d’unes 10 línies i una breu nota curricular de la persona que la presenti. El termini de presentació de la comunicació serà el dia 20 de gener de 2023. La inscripció també es pot fer mitjançant aquest  formulari web

LES COMUNICACIONS

– Les comunicacions podran tractar qualsevol aspecte d’interès vinculat amb sa Pobla.

– Les comunicacions s’hauran de presentar en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears. Hauran de ser originals i inèdites, i tenir una extensió màxima de 25 pàgines, amb il·lustracions, taules, esquemes, bibliografia i altres apartats complementaris inclosos. Se n’haurà de lliurar un exemplar en format electrònic.

– El termini màxim de presentació de les comunicacions definitives, amb les pertinents modificacions, si n’hi hagués, per a la seva publicació, serà el dia 30 de juny de 2023.

– Tant a efectes de la lectura com de la seva publicació, des de la regidoria de Cultura s’avaluaran les comunicacions per tal d’assegurar-ne la idoneïtat. Així mateix, es reserva el dret d’acceptació. 

– Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases, la resoldrà la regidoria de Cultura.

LA PUBLICACIÓ

L’Ajuntament de sa Pobla es reserva el dret de poder publicar el contingut de les comunicacions presentades mitjançant la corresponent edició en paper, i també en format digital, per facilitar la recerca d’informació i poder arribar al nombre més gran de destinataris.

CALENDARI

• Termini d’inscripció com a comunicant: fins dia 20 de gener de 2023.

• Termini d’inscripció com a oient: fins dia 20 de febrer de 2023.

• Termini de lliurament de les comunicacions: fins dia 20 de febrer de 2023.

• Jornades: del 23 al 24 de febrer de 2023, a sa Congregació (Carrer del Rosari, 25)

• El termini màxim de presentació de les comunicacions definitives, amb les pertinents modificacions per a la seva publicació, serà el dia 30 de juny de 2023.

NOTA D’AGRAÏMENT. L’Ajuntament vol agrair públicament la participació de les persones que han presentat treballs en les anteriors edicions de les JEL i les encoratja a presentar-ne de noves. També fa una crida perquè tothom, ja sigui per relació amb el món acadèmic o per afició, s’animi a participar en aquestes Jornades que es tornen a convocar.

Publicat dins de Cultura, Uncategorized | Deixa un comentari

Noves prestatgeries a la biblioteca

Fa unes setmanes que hem procedit a la substitució de part del mobiliari de la biblioteca, que ja estava en males condicions. Gràcies a una subvenció del Consell de Mallorca, hem pogut continuar el procés de renovació i uniformització d’aquests mobles, tot augmentant-ne, alhora la capacitat expositiva. En aquesta ocasió ens hem centrat en les prestatgeries de la planta baixa, dedicades als autors locals i a la literatura infantil i juvenil.

Publicat dins de Biblioteca | Deixa un comentari

Lliurament del X Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

Aquest dimarts, 19 de juliol, s’ha fet el lliurament de premis del X Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar. Vegeu la notícia a Facebook.

També podeu consultar l’acta del jurat del Premi.

Enhorabona i gràcies per participar a tot l’alumnat, al personal docent i directiu dels centres educatius i als seus representants al concurs.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Es presenta “Albopàs, la darrera estació”, de Pep Siset, guanyadora del XXI Premi Alexandre Ballester, de teatre

A la taula, Pere Perelló, Pep Siset i Maria Muntaner. Dret, Antoni Simó, regidor de Cultura

Aquest dijous, 23 de juny, s’ha presentat a sa Congregació el llibre “Albopàs, la darrera estació” de Pep Siset, que ha comptat amb el pròleg i presentació de Pere Perelló, i també amb la presència de Maria Muntaner. L’obra va guanyar el XXI Premi Alexandre Ballester, de teatre i ha estat editada per Lleonard Muntaner Editor. Aquesta edició, excepcionalment, es va dedicar al gènere teatral, amb motiu de la celebració de l’Any Ballester, que en commemora el desè aniversari del decés. Enhorabona a l’autor!

Publicat dins de Biblioteca, Cultura, Uncategorized | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

NOVETATS. ABRIL 2022

Publicat dins de Biblioteca | Etiquetat com a | Deixa un comentari